Je�� to udělal! To, co ka�d� člověk potřebuje vědět
Je'' to udělal!
Co KA'D' člověk potřebuje vědět
   
(Kliknut'm na podtr'en' v''e sly'et)S O CO udělal
DĚLAT ? Bo'' Holy Bible n's uji'ťuje CO Jesus Christ DID a PROČ.  Bible (Bo''jedin'důvěryhodn' Word pro lidskou rasu) n'm ř'k':V'ichni jsme se narodili s hř'chem povahy. To jsme zdědili odAdama a Evy - prvn' dvě vytvořen' lid' - kvůli jejich neposlu'nosti (sin) k Bohu. Je'' Kristus zaplatil za duchovn' milosti ka'd'ho přijde Soudn' den t'm, 'e jejich trest t'm, 'e zemře krutou smrt' na kř'i - to znamen'VA'Etrest.

To je spr'vně! Jesus Christ to!  Je'' zaplatil zaplacen' v'kupn'ho pro věčn'ho duchovně odpu'těn' - svůj voln' PARDON od věčn' duchovn' smrti PŘIJĎTE soudn' den .


Představte si, 'e v soudn' s'ni, a soudce tě prostě odsouzen k trestu smrti za zločin jste sp'chal. Tak' si představit, Je'' Kristus je v' pr'vn'k. Je'' Kristus ř'k', 'e soudce (nebo jin'mi slovy, Bůh nebesk' otec): 'Va'e Ctihodnosti, j' chci slou'it větu m'ho klienta a zaplatit za jeho / jej' proviněn' t'm, 'e zemře m'sto toho , aby můj klient mů'e j't bez trestn' čin on / ona se dopustil.'Um'te si představit, někdo dělal takovou věc pro v's ?!  Je'' to udělal!

Samozřejmě mů'e b't ř'kat si tak' v tomto okam'iku: Neudělal jsem nic, co by b't odsouzen na smrt! J' jsem byl fale'ně obviněn! 'Co jsem to 'dajně stalo, Bůh ?!' Tady je va'e odpověď: Bůh dal 10 přik'z'n' pro lidi, aby se ve Star'm z'koně Bible. Ka'd', kdo poru'' jedno z těchto přik'z'n', mus' b't potrest'n za jejich poru'en' proti Bohu. Kde se ř'ci, 'e ?! Ř'k', 'e v Ř'manům 6:23: Neboť odplatou za hř'ch je smrt [ Věčn' utrpen' pro něč' hř'chy], ale darem Bo'' milosti je 'ivot věčn' v Kristu Je''i, na'em P'nu. U' jste někdy lhal? Lhal jen jednou? Ka'd' z n's m' lhal alespoň jednou. Č'slo 9 z 10 přik'z'n' ř'k': Nebude' lh't (křiv'ho svědectv'). V', co to z n's děl'? Neposlu'n' hře'' lh'ř proti Bo'' mravn' z'kon - jeho 10 přik'z'n'. ( Zjeven' 21: 8 n'm tak' ř'k', co Bůh mysl', 'e l'e). Pr'vě čtete nad to, co o na'' neposlu'n' hře'' proti němu t'm, 'e rozbije jen Bůh ř'k', 'e ONE Sv'ch mor'ln'ch z'konů: Odplata za Přitom je smrt. Emocion'ln' - duchovn' smrt. 'pln' oddělen' od Boha a bolestně trpět za na'e hř'chy po celou věčnost - zcela prosta jak'hokoliv l'sky, m'ru, naděje, radosti nebo odpu'těn' od Boha nikdy (jinak zn'm' jako peklo). Ale tady je nejlep'' NEWS BO''! Mů'eme přijmout odpu'těn' za v'echny na'e neposlu'nost (hř'chy) před Bohem Otcem a na'e hř'chy proti ostatn'm pr'vě teď a m't jistotu, pr'vě teď , 'e na soudn' den, na'e hř'chy nenese proti n'm! D'le se na'e jm'no je zaps'no v knize 'ivota Lambs (Viz: Zjeven' 20:15 ). JAK TO MŮ'E B'T?! T'm, 'e ''d' Je'' Kristus, aby n'm odpustil na'e hř'chy a důvěřovat, 'e m' k n'm z nich odpu'těno prostě na'e t'z'n' a důvěřiv'! Je'' to! 1 John 1: 8-9 ř'k': Kdy' ř'k'me, 'e jsme bez hř'chu, klameme sami sebe a pravda v n's nen'. Vyzn'v'me-li v'ak sv' hř'chy, on je tak věrn' a spravedliv', aby n'm odpustil hř'chy a očistil n's od ka'd' nepravosti. Tedy pokud uděl'me Je'' na'e osobn' P'n a Spasitel ... poka'd', kdy' hře''me - m'me pln' pr'vo ''dat Je''e Krista, aby n'm odpustil na'e hř'chy (S) - očistit n's, jako bychom nikdy nezhře'il - tak'e kdy' se na'e srdce přestane b't, mů'eme b't jisti, 'e nebudeme muset trpět věčn' zavr'en' pro na'e hř'chy. Je'' Kristus udělal to, co ''dn' jin' lidsk' bytost nikdy neudělal, nebo někdy dělat. Byl to jedin' člověk na t'to planetě, kter' nikdy zhře'il . A proto'e nikdy zhře'il, on je jedin' přijateln' oběť Bůh Otec by přijal uhradit platbu v'kupn'ho za ka'dou ze sv'ch hř'chů. To je prostě ''asn', ne ?! Zat'm JESUS to! PROČ?  Kvůli sv' l'sky ztracen'ch hř'n'ků. Nikdo z n's nev', kdy bude na'e srdce přestane b't, 'e ne? Je vysoce doporučuje uzavř't m'r s Bohem Otcem skrze Je''e Krista v tomto okam'iku . Modli se a řekni Je''i jste litoval sv' hř'chy proti Bohu. Po''dejte ho, aby v's zachr'nil od sv'ch hř'chů. Denně ho prvn' ve v'em, co si mysl'te, ř'kaj' a dělaj'. Jakmile to bude mo'n', bude voda pokřtěn , a pt't se a věřit, Je''e, aby v's napln' Duchem svat'm (a nauč' v's, jak STAY plněn' denně! ), Tak'e si mů'ete b't zmocněn Duchem svat'm tě'it čten' novoz'konn' Bible (Bo'' POSLEDN' smlouva Word do lidsk'ho rodu) a poslouchat př'kazy Bůh nahran'ch pro n'sledovn'ky Je''e Krista poslouchat (je to dobr' pro v's - budete odměněni za to)!. Spojit se s ostatn'mi křesťansk'mi věř'c'mi, kteř' mohou pomoci odpovědět na mnoho ot'zek, pravděpodobně m'te, a kdo bude modlit se za a podporuj' v's. Pt' Je''e Krista jako sv'ho osobn'ho Spasitele a P'na, aby ho ze sv'ho 'ivota, je nejmoudřej'' rozhodnut', kter' bude někdy dělat.  To v'm přinese věčn' radostn' odměny ... a Bůh bude tak r'di, 'e m'te

 

NOT pl'tv' věčn'ch 'čely Bůh pl'novan'ch pro v's!   Bůh tě nikdy nevytvořili b't zbytečn' tvorba His - nikdy zapomenout, 'e - ale to je a' do v's nechat ho pracovat ve sv'm 'ivotě - denně. On nebude v's nutit. Mus' v'dy b't pozv'ni. (Intimn' vztah nen' nikdy na neurčito udr'et s jinou osobou bez n'mahy;., Ani tak s Bohem Vy'aduje ACTIVE pron'sledov'n' . Z nejv'ce zvl'tn' osoba ve va'em 'ivotě  Bůh si přeje va'e aktivn' snahu o něho v'c ne' cokoli jin'ho ve sv'm 'ivotě . Tou'' po prvn'm m'stě - . nen' druh' a ve va'' přitom ... nIKDO Jemu je v'ce ''douc' ne' YOU Byl tak dychtivě tou''! v's přij't k tomuto poznatku , drah' On skutečně děl' Tento 'ivot je v'choz'm bodem s.. miluj'c'ho Stvořitele 'e bude trvat věčně .)  

[pros'm s modlitbou přen'st toto na někoho, kdo nemus' m't sly'el, co Je'' udělal pro ně um'r' na kř'i. Za t'mto 'čelem před' někdo v angličtině nebo v jin'm jazyce, proveďte vyhled'v'n' na internetu, psan':  Je'' PŘEKLADŮ INDEX IT ]
Zkop'rujte a vlo'te ' Je'' to udělal! ' Za 'čelem sd'len' evangelia

Je'' to udělal!  
 

(Mů'ete vlo'it 'Je'' to udělal!' Na sv' str'nce na Facebooku - e-mailov' podpis - webov' str'nky - Blog - videa, atd.)

PROS'M vytv'řet kopie dokumentu ze dne 'Je'' to udělal!' A zpř'stupn' je ostatn'm, kteř' je'tě nesly'eli t'to ''asn' pravdy - důvěřovat P'nu, aby v'm kreativn' způsoby, jak dostat je do rukou těch druh'ch, kter' nem' jasně sly'et DOBR' ZPR'VY.

(Vytv'řen' kopi' pro distribuci: Tady je . Pdf soubor )

Pro ka'd'ho, kdo nem' prostředky, aby vytisknout kopii m't vytvořen' kopie distribuovat, po'leme v'm kopii Je'' IT! Str'nka mailem na v's v jazyce podle sv'ho v'běru. Jednodu'e n'm napi'te po''dat o kopii a dejte n'm vědět, v jak'm jazyce byste jej chtěli v (pou'ijte Google Language Translator je um'stěna v lev' horn' č'sti t'to str'nky, aby n'm řekli, v jak'm jazyce chcete, aby va'e kopie b't in.) Ujistěte se, 'e n'm poskytli po'tovn' adresa poslat ji.

Pro ka'd'ho, kdo 'ije v kontinent'ln'ch Spojen'ch st'tech, kteř' by chtěli 50 bezplatn' kopie Je'' IT! maj' b't k dispozici pro ostatn', prostě n'm napi'te o ni po''d' a poskytne n'm svou po'tovn' adresu.

N' email: ptoffice@precious-testimonies.com

V'm tyto str'nky? Poslat ji př'teli! 

DOMŮ