JESUS ​​A FAIT! QU'EST-CE QUE CHAQUE PERSONNE DOIT SAVOIR
Xes�s fixo! O que cada persoa ten que saber
Xes's fixo!
Que cada persoa ten que saber
   
(Prema no subli'ado enriba para escoitar)

S O QUE fixo el FACER ? De Deus Biblia Sagrada nos asegura QUE Xesucristo DID , e por que.  

A Biblia (de Deus'nicapalabra de confianza para a raza humana) nos di:Todos nacemos cunha natureza pecaminosa. N's herdou deAd'n e Eva - as d'as primeiras persoas creadas - por mor da s'a desobediencia (pecado) para Deus. Xes's Cristo pagou por perd'n espiritual de todos ven o D'a do Xu'zo, tomando o seu castigo, morrendo unha morte cruel na cruz - o que significaS'Acastigo.

Correcto! Xes's Cristo fixo iso!  Xes's pagou o pago de rescate para o seu perd'n espiritual eterno - o seu perd'n libres da morte espiritual eterno V'N O d'a do xu'zo .


Imaxina estar nunha sala do tribunal, eo xu'z acaba condenado a matar polo crime que cometeu. Tam'n imaxinar Xes's Cristo ' o seu avogado. Xes's Cristo di ao xu'z (ou, noutras palabras, Deus o Pai celestial): "Merit'ssimo, quero servir a sentenza do meu cliente e pagar o prezo polo seu / s'a inxustiza, morrendo en vez as' que o meu cliente pode ir libre de o crime que el / ela cometese. "podes imaxinar algu'n facendo tal cousa para ti?!  Xes's fixo!
Claro que pode estar dicindo a si mesmo tam'n naquel momento: eu non fixen nada para ser condenado ' morte! Estou sendo falsamente acusado! "O que eu supostamente feito, Deus?" Aqu' est' a s'a resposta: Deus deu 10 mandamentos para a xente a manter-se na Biblia do Antigo Testamento. Calquera persoa que rompe s' un deses mandamentos debe ser castigado por romper-los contra Deus. Onde se di iso?! Di que en Romanos 6:23: Porque o salario do pecado ' a morte [ Eterno sufrimento dos seus pecados] pero o don gratu'to de Deus ' a vida eterna en Cristo Xes's noso Se'or. Algunha vez xa mentiu? Lied s' unha vez? Cada un de n's ten mentir polo menos unha vez. N'mero 9 dos 10 mandamentos di: Non che deitar's (falso testemu'o). Vostede sabe o que fai de n's? Un mentiroso pecando desobedientes contra a lei moral de Deus - Os seus 10 mandamentos. ( Apocalipse 21: 8 tam'n nos di que Deus pensa de mentir). Acaba de ler por riba do que Deus di sobre o noso desobedientes pecar contra, rompendo s' unha das s'as leis morais: Os salarios de facelo ' a morte. Emocional - morte espiritual. Total separaci'n de Deus e agonizante sufrimento polos nosos pecados para toda a eternidade - totalmente baleira de calquera amor, paz, esperanza, ledicia ou o perd'n de Deus ever again (tam'n co'ecido como o inferno). Pero aqu' est' mellor noticia de Deus! Podemos recibir o perd'n por todos os nosos desobediencia (pecados) contra Deus Pai e os nosos pecados contra outros RIGHT NOW e asegurarse RIGHT NOW que o d'a do xu'zo, os nosos pecados non quero sexan mantidos contra n's! Ademais, o noso nome ser' escrito no Lambs Libro da Vida (Ver: Apocalipse 20:15 ). Como pode ser iso?! Ao pedir Xes's Cristo para perdoar os nosos pecados e confiando que El nos deles perdoados simplemente a nosa preguntar e confiado! Xes's vai facelo! 1 Xo'n 1: 8-9 di: Se dicimos que non temos pecado, enganarnos a n's mesmos, ea verdade non est' en n's. Se confesarmos os nosos pecados, el ' fiel e xusto para perdoar os pecados e nos purificar de toda inxustiza. As', se facemos Xes's, noso Se'or e Salvador persoal ... cada vez que pidamos - temos todo o dereito de pedir a Xes's Cristo para perdoar os nosos pecados (s) - purificar-nos como se nunca pecou - de xeito que cando o noso coraz'n para de bater, podemos ter a certeza de que non ter' que sufrir condena eterna polos nosos pecados. Xes's Cristo fixo o que ning'n outro ser humano xamais fixo ou poder'a facer. Era a 'nica persoa no planeta que nunca pecou . ' porque nunca pecou, El ' o 'nico sacrificio aceptable a Deus Pai aceptar'a pagar pago de rescate para cada un dos nosos pecados. Isto ' simplemente incrible, non '?! Con todo Xes's fixo! Por que?  Por mor do seu amor polos pecadores perdidos. Ning'n de n's sabe cando o noso coraz'n vai deixar de bater, non '? Ser altamente animou a facer a paz con Deus Pai trav's de Xesucristo neste momento . Orar e dicir a Xes's que est' arrepentido dos seus pecados contra Deus. Peza a el para garda-lo de seus pecados. Diario po'elas PRIMEIRO en todo o que pensa, di e fai. Logo que posible, ser auga bautizada , e pedir e confiar en Xes's para enche-lo co Esp'rito Santo (e ensinalo a estancia chea diario! ) Para que poida ser fortalecidos polo Esp'rito Santo para gozar de lectura da Biblia do Novo Testamento (Deus 'ltimas alianza Word para a raza humana), e obedecer aos mandos Deus gravou para os seguidores de Xes's Cristo para obedecer (' bo para ti - ser' recompensado por iso!). 'nete a outros cristi'ns que poden axudar a responder a moitas preguntas que probablemente ten, e quen vai orar e incentivos-lo. Pedindo a Xes's Cristo para ser o seu Salvador persoal, e facendo-o Se'or da s'a vida ' a decisi'n m'is sabia que nunca vai facer.  El lle vai traer recompensas alegres eternas ... e Deus estar' tan satisfeito que ten

NON desperdi'ado os prop'sitos eternos de Deus ten planeado para ti!   Deus nunca creou para ser unha creaci'n desperdi'ado de seu - nunca esqueza que - a'nda ' ata ti para deixar traballar na s'a vida - a diario. El non vai forza-lo. Debe sempre ser convidado. (Relaci'n 'ntimo nunca ' sostida indefinidamente con outra persoa sen esforzo ;. Nin tan con Deus Esixe busca activa . Da persoa m'is especial na s'a vida  que Deus quere a s'a busca activa de-lo m'is do que calquera outra cousa na s'a vida . El quere PRIMEIRO - . non segunda e na s'a facelo ... NINGU'N a El ' m'is desexable que vostede El tan ansiosamente desexos! que ve'a a entender iso , meu querido El realmente fai Esta vida ' o seu punto de partida co seu .. amoroso Creador que vai durar por toda a eternidade .)  

[por favor en oraci'n pasar iso para algu'n que non pode ter o'do o que Xes's fixo por eles, morrendo na cruz. Para transmitir a presente a algu'n en ingl's ou outra lingua, facer unha entrada Internet Busca:  Xes's fixo indexa traduci'ns ]

Copia e pega " Xes's fixo! " Para axudar a compartir o evanxeo

Xes's fixo!  
 

(Pode pegar "Xes's fixo!" Na s'a p'xina de Facebook - correo-e sinatura - Web - blog - video; etc.)

Pregamos Faga copias en papel de "Xes's fixo" e facelos dispo'ibles para outras persoas que non o'ron esta realidade impresionante - CONFIANZA DO Se'or para darlle formas creativas para obtelos en mans doutros que non te'a o'do claramente THE BOAS NOVAS.

(Facer copias para distribu'r: Aqu' est' un . Arquivo pdf )

Para quen non ten os medios para imprimir unha copia para facer copias para distribu'r, n's enviar'mosche unha copia deste Xes's fixo! P'xina enviado a vostede na lingua da s'a elecci'n. Simplemente correo electr'nico solicitando unha copia e d'ixenos saber o idioma que desexa D en (Usa Google Translator Lingua situado na parte superior esquerda da p'xina para dicir que lingua quere a s'a copia para ser Pol.) Aseg'rese de fornecer un enderezo para enviar a el.

Para quen vive en Estados Unidos continental que quere 50 copias gratu'tas de Xes's fixo! a facilitar aos outros, simplemente un correo solicitando os e proporcionar o seu enderezo de correo.

O noso correo electr'nico: ptoffice@precious-testimonies.com

Como esta p'xina? Envialo a un amigo! 

P�XINA PRINCIPAL