JESU WAIZVIZIVA IT! CHII MUNHU wose anofanira KUZIVA
JESU WAIZVIZIVA IT!
What WOSE anofanira kuziva
   
(Click on dzakamakwa pamusoro kunzwa)


S
O ZVII WAIZVIZIVA HE
KUITA ? RaMwari Bhaibheri Dzvene rinotivimbisa kuti CHII Jesu Kristu WAIZVIZIVA , uye NEI.  

The Bible (raMwaricheteShoko yakavimbika nokuda rwevanhu) rinotiudza:Tose takaberekwa tiine chivi hunhu. Isu nhaka kubvakuna Adhamu naEvha - wokutanga maviri akasika vanhu - nekusateerera kwavo (chivi) kuna Mwari. Jesu Kristu akaripa ruregerero zvokunamata wose kuuya Zuva Rokutongwa nokutora kurangwa kwavo kufa rufu ane utsinye pamuchinjikwa - zvinoreva kutiRAKOchirango.

Ndizvozvo! Jesu Kristu akaita izvozvo!  Jesu akabhadhara rudzikinuro muripo zvenyu ETERNAL ZVOKUNAMATA RUREGERERO - RAKO FREE ruregerero FROM ETERNAL ZVOKUNAMATA RUFU UYAI KUTONGWA DAY .


Ngatitii tasangana mudare, uye Mutongi achangobva vatongerwa kuti rufu nokuda mhosva iwe vakaita. Uyewo fungidzira Jesu Kristu ari gweta rako. Jesu Kristu anoti mutongi (kana nemamwe mazwi, Mwari Baba vokudenga): "Kukudzwa kwenyu, ndinoda kushumira mutongo yeGmail.END_STRONG vangu uye kubhadhara mutengo wake / her zvakaipa-kuita nokufa panzvimbo saka nemhosva yangu vanogona kubuda kubva utsotsi iye / iye akaita. "Ungafungidzira munhu achiita chinhu chakadai here ?!  JESU WAIZVIZIVA IT!

Chokwadi ungave achiti pachako panguva iyoyo: Handina kumboita chinhu kuti andotongerwa kufa! Ndiri kupomerwa zvenhema! "Chii chandakuitirai anofungidzirwa MAKAITA, Mwari ?!" Heinoi mhinduro yako: Mwari akapa mirairo 10 kuti vanhu varambe vari Old Testament Bible. Ani naani anouraya chete nevaya mirayiro anofanira kurangirwa kutyora navo pamusoro paMwari. Ndepapi parinotaura kuti ?! Panoti kuti muna VaRoma 6:23: Nokuti mubayiro wechivi ndirwo rufu [ Eternal kutambura nokuda kwomunhu zvivi], asi chipo chaMwari chokungopiwa ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. Wati nhema? Nhema chete nguva? Munhu wose wedu anga kanenge kamwe. Number 9 mirairo 10 inoti: Usavata (usapupura nhema). Munoziva chii chinoita kuti? A vasingateereri kutadza munyepi pamusoro tsika mutemo waMwari - mirayiro yake 10. ( Zvakazarurwa 21: 8 rinotiudzawo kuti Mwari anofunga nhema). Imi chete kuverenga kupfuura Mwari anoti pamusoro vasingateereri yedu kutadzira pake nokutyora chete MUMWE mitemo yake yetsika: Mubairo kudaro ndiyo RUFU. Emotional - rufu pakunamata. Total kuparadzana naMwari uye kwakaoma kutambura zvivi zvedu nokusingaperi - zvachose isina chero rudo, rugare, tariro, mufaro kana kukanganwirwa naMwari nokusingaperi zvakare (zvimwe kuzivikanwa sezvo gehena). Asi heino BEST NEWS WAMWARI! Tinogona kugamuchira kuregererwa zvose zvedu kusateerera (zvivi) pamusoro Mwari Baba uye zvedu vamwe izvozvi uye vane chokwadi ZVAKARURAMA NOW kuti pazuva rokutongwa, zvitadzo zvedu haringapiwi mhosva nesu! Uyezve, zita redu achanyorwa mu nemakwai muBhuku Life (Ona: Zvakazarurwa 20:15 ). SEI zvinogona ?! Nokukumbirira Jesu Kristu kuti atikanganwire zvivi zvedu uye tichivimba kuti iye atikanganwira vavo nokungoita edu achibvunza uye kuvimba! Jesu achazviita! 1 John 1: 8-9 inoti: Kana tichiti hatina chivi, tinozvinyengera uye chokwadi hachizi matiri. Kana tikareurura zvivi zvedu, iye wakatendeka uye wakarurama kuti unotikanganwira zvivi zvedu uye kuti isu pakusarurama kwose. Saka kana tikaita Jesu wedu pachedu Ishe noMuponesi ... nguva dzose tinotadza - tine kodzero ose kukumbira Jesu Kristu kuti atikanganwire zvivi zvedu (s) - munatswe isu sokunge tiri kutadza - kuitira kuti kana mwoyo yedu akarega kurova, tinogona kuva nechokwadi kuti hatizofaniri kutambura kuraswa kusingaperi nokuda kwezvivi zvedu. Jesu Kristu akaita kuti hapana mumwe munhu akambova kuitwa kana narinhi kuita. Aiva CHETE munhu ino uyo kumbotadza . Uye nekuti haana kutadza, Ndiye chete chibayiro chinogamuchirika Mwari Baba vaigamuchira kubhadhara rudzikinuro muripo nerimwe zvedu. Kuti kunoshamisa, handizvo here ?! Asi Jesu IT! SEI?  Nokuda kwake RUDO kuti vakarasika vatadzi. Tose tinoziva kana mwoyo yedu achamira kurova, isu? Iva HUNONYANYA vanokurudzirwa kuita rugare naMwari Baba kuburikidza naJesu Kristu ino chaiyo . Nyengetera uye kuudza Jesu muri urombo yako yakutadzira Mwari. Mukumbire kuti ndikuponese pazvivi zvenyu. Daily vachimunyadzisa FIRST muzvinhu zvose munofunga, kutaura uye kuita. Nekukurumidza, mvura akabhabhatidzwa , uye kumbira uye kuvimba naJesu kuti kukuzadza noMweya Mutsvene (uye ndikudzidzisei sei kuti ugare akazara daily! ) Saka iwe unogona simba neMweya Mutsvene nokuverenga New Testament Bible (Mwari LATEST sungano Shoko rwevanhu), uye mirayiro naMwari wakanyorwa kuvateveri vaJesu Kristu kuteerera (zvakanaka kwamuri - iwe achapiwa mubayiro kudaro)!. Join nevamwe vatendi vechiKristu vanogona kubatsira kupindura mibvunzo yakawanda iwe pamwe, uye ndiani kunyengeterera uye kukukurudzira. Kukumbira Jesu Kristu kuti ave Muponesi wako, uye kuita iye Ishe hwako vakachenjera zvaungaita CHISARUDZO.  It ndichakubudisai husingaperi mibayiro raifara ... uye Mwari achava saka anofara kuti une

NOT zvaparadzwa zvinangwa husingaperi Mwari vakaronga kuti iwe!   Mwari haana kusika kuti uve matongo kusikwa Yake - kumbokanganwa kuti - asi zviri kwamuri kuti ngaashandire muupenyu hwako - daily. Iye haangavi kuvamanikidza iwe. Anofanira kugara wakokwa. (Intimate ukama hakumbofi wakatsigira nokusingaperi nomumwe munhu pasina nesimba. Kana saka Mwari Zvinoda ACTIVE pakutsvaka . Zvikuru chaiwo munhu muupenyu hwako  Mwari anoda RAKO vanoshingaira pakutsvaka pake kupfuura chero chii zvacho muupenyu hwako . Anoda FIRST nzvimbo - . kwete wechipiri Uye kwako kudaro ... HAPANA kwaAri kunodiwa kupfuura imi Iye kwazvo zvido! iwe kuuya pakuziva kuti , mudiwa zvechokwadi uyu upenyu hwako pokutangira dzenyu.. rudo Musiki kuti kuchapedza kuti nokusingaperi .)  

[Ndapota tichinyengetera zvakaitika izvi kuti munhu arege vakanzwa zvakaitwa naJesu kwavari nokufira pamuchinjikwa. Kuti dzinotumira ichi mumwe munhu Chirungu kana mumwe mutauro, ita chinhu Internet Search achitaipa:  JESU WAIZVIZIVA IT RESHANDURUDZO INDEX ]

NDAPOTA kutevedzera namatidza " Jesu IT! " KUBATSIRA Share VHANGERI

JESU WAIZVIZIVA IT!  
 

(Unogona namatidza "Jesu IT!" Pana Facebook peji rako - tsambambozha siginicha - Website - Blog - Video; etc.)

NDAPOTA ITA PAPER makopi "Jesu IT!" Uvagadzirire ANOWANIRA TO VAMWE vasina kunzwa anoshamisa CHOKWADI - KUVIMBA THE Jehovha akupe Creative NZIRA rokuaburitsa mumaoko VAMWE asina ZVINONYATSOONEKA AKANZWA THE NHAU DZAKANAKA.

(Kuita makopi kuparadzira: Heunoi . PDF faira )

Nokuti ani naani asina nzira enyaya kopi kuti makopi akaita kuti aendese, isu achakumutsirai kopi ichi Jesu IT! peji akatumirwa iwe mumutauro sarudzo yako. Simply isu paemail kukumbira kopi uye ngatirege kuziva LANGUAGE waungada payo (Shandisa Google Language Translator riri kumusoro rworuboshwe peji ino atiudze CHII LANGUAGE uchida kopi wako kuva.) Iva nechokwadi kutipa mumwe kukero kuti ugozvitumira.

Nokuti munhu mupenyu dziri US angada 50 FREE maBhaibheri Jesu IT! kupiwa vamwe, anongoti isu paemail vachikumbira navo uye dzinotipa yako kukero.

E Our: ptoffice@precious-testimonies.com

Kufanana Page This? Ugozvitumira Shamwari! 

HOME