Je�i� to urobil! To, čo ka�d� človek potrebuje vedieť
Je'i' to urobil!
Čo KA'D' človek potrebuje vedieť
   
(Kliknut'm na podčiarknut' vy''ie počuť)

S
O ČO urobil
ROBIŤ ? Bo'ia Holy Biblia n's uisťuje CO Jesus Christ DID a PREČO.  

Biblia (Bo'iejedin'd'veryhodn' Word pre ľudsk' rasu) n'm hovor':V'etci sme sa narodili s hriechom povahy. To sme zdedili odAdama a Evy - prv' dve vytvoren' ľud' - kv'li ich neposlu'nosti (sin) k Bohu. Je'i' Kristus zaplatil za duchovn' milosti ka'd'ho pr'de S'dny deň t'm, 'e ich trest t'm, 'e zomrie krutou smrťou na kr'i - to znamen'VA'Etrest.

To je spr'vne! Jesus Christ to!  Je'i' zaplatil zaplatenie v'kupn'ho pre večn'ho duchovne odpustenie - svoj voľn' PARDON od večnej duchovnej smrti PR'DITE s'dny deň .


Predstavte si, 'e v s'dnej sieni, a sudca ťa jednoducho ods'den' na trest smrti za zločin ste sp'chal. Tie' si predstaviť, Je'i' Kristus je v' pr'vnik. Je'i' Kristus hovor', 'e sudca (alebo in'mi slovami, Boh nebesk' otec): "Va'a ctihodnosť, ja chcem sl''iť vetu m'jho klienta a zaplatiť za jeho / jej previnenie t'm, 'e zomrie namiesto toho , aby m'j klient m'e 'sť bez trestn' čin on / ona sa dopustil. "Viete si predstaviť, niekto robil tak' vec pre v's?!  Je'i' to urobil!

Samozrejme m'e byť hovoriť si tie' v tomto okamihu: Neurobil som nič, čo by byť ods'den' na smrť! Ja som bol falo'ne obvinen'! "Čo som to 'dajne stalo, Boh?!" Tu je va'a odpoveď: Boh dal 10 prik'zan' pre ľud', aby sa v Starom z'kone Biblie. Ka'd', kto poru'' jedno z t'chto prik'zan', mus' byť potrestan' za ich poru'enie proti Bohu. Kde sa povedať, 'e?! Hovor', 'e v Rimanom 6:23: Lebo odplatou za hriech je smrť [ Večn' utrpenie pre nieč' hriechy], ale Bo'' dar je večn' 'ivot v Kristovi Je'i'ovi, na'om P'novi. U' ste niekedy klamal? Klamal len raz? Ka'd' z n's m' klamal aspoň raz. Č'slo 9 z 10 prik'zan' hovor': Nebude' klamať (kriv'ho svedectva). Vie', čo to z n's rob'? Neposlu'n' hre'' klam'r proti Bo'' mravn' z'kon - jeho 10 prik'zan'. ( Zjavenie 21: 8 n'm tie' hovor', čo Boh mysl', 'e klame). Pr've č'tate nad to, čo o na'ej neposlu'n' hre'' proti nemu t'm, 'e rozbije len Boh hovor', 'e ONE Svojich mor'lnych z'konov: Odplata za Pritom je smrť. Emocion'lne - duchovn' smrť. 'pln' oddelenie od Boha a bolestne trpieť za na'e hriechy po cel' večnosť - 'plne prosta ak'hokoľvek l'sky, mieru, n'deje, radosti alebo odpustenie od Boha nikdy (inak zn'my ako peklo). Ale tu je najlep'ia NEWS BO'IE! M'eme prijať odpustenie za v'etky na'e neposlu'nosť (hriechy) pred Bohom Otcom a na'e hriechy proti ostatn'm pr've teraz a mať istotu, pr've teraz , 'e na s'dny deň, na'e hriechy nenesie proti n'm! Ďalej sa na'e meno je zap'san' v knihe 'ivota Lambs (Pozri: Zjavenie 20:15 ). Ako je to mo'n'?! T'm, 'e 'iada Je'i' Kristus, aby n'm odpustil na'e hriechy a d'verovať, 'e m' k n'm z nich odpusten' proste na'e opytovania a d'verčiv'! Je'i' to! 1 John 1: 8-9 hovor': Keď hovor'me, 'e sme bez hriechu, klameme sami seba a v n's pravda. Vyzn'vame Ak v'ak svoje hriechy, on je vern' a spravodliv', aby n'm odpustil hriechy a očistil n's od ka'dej nepr'vosti. Teda ak urob'me Je'i' na'e osobn' P'n a Spasiteľ ... zaka'd'm, keď hre''me - m'me pln' pr'vo 'iadať Je'i'a Krista, aby n'm odpustil na'e hriechy (S) - očistiť n's, ako by sme nikdy nezhre'il - tak'e keď sa na'e srdce prestane biť, m'eme byť ist', 'e nebudeme musieť trpieť večn' zavrhnutie pre na'e hriechy. Je'i' Kristus urobil to, čo 'iadna in' ľudsk' bytosť nikdy neurobil, alebo niekedy robiť. Bol to jedin' človek na tejto plan'te, ktor' nikdy zhre'il . A preto'e nikdy zhre'il, on je jedin' prijateľn' obeť Boh Otec by prijal uhradiť platbu v'kupn'ho za ka'd' zo svojich hriechov. To je jednoducho ''asn', nie?! Zatiaľ JESUS to! PREČO?  Kv'li svojej l'sky straten'ch hrie'nikov. Nikto z n's nevie, kedy bude na'e srdce prestane biť, 'e nie? Je vysoko odpor'ča uzavrieť mier s Bohom Otcom skrze Je'i'a Krista v tomto okamihu . Modli sa a povedz Je'i'ovi ste ľutoval svoje hriechy proti Bohu. Po'iadajte ho, aby v's zachr'nil od svojich hriechov. Denne ho prv' vo v'etkom, čo si mysl'te, hovoria a robia. Akon'hle to bude mo'n', bude voda pokrsten' , a p'tať sa a veriť, Je'i'a, aby v's napln' Duchom Sv't'm (a nauč' v's, ako STAY plnen' denne! ), Tak'e si m'ete byť splnomocnen' Duchom Sv't'm te'iť č'tanie novoz'konnej Biblie (Bo'ie POSLEDN' zmluva Word do ľudsk'ho rodu) a poč'vať pr'kazy Boh nahrat'ch pre nasledovn'kov Je'i'a Krista poč'vať (je to dobr' pre v's - budete odmenen' za to) !. Spojiť sa s ostatn'mi kresťansk'mi veriacimi, ktor' m'u pom'cť odpovedať na mnoho ot'zok, pravdepodobne m'te, a kto bude modliť sa za a podporuj' v's. P'ta Je'i'a Krista ako svojho osobn'ho Spasiteľa a P'na, aby ho zo svojho 'ivota, je najm'drej'' rozhodnutie, ktor' bude niekedy robiť.  To v'm prinesie večn' radostn' odmeny ... a Boh bude tak radi, 'e m'te

NOT plytv' večn'ch 'čely Boh pl'novan'ch pre v's!   Boh ťa nikdy nevytvorili byť zbytočn' tvorba His - nikdy zabudn'ť, 'e - ale to je a' do v's nechať ho pracovať vo svojom 'ivote - denne. On nebude v's n'tiť. Mus' v'dy byť pozvan'. (Int'mne vzťah nie je nikdy na neurčito udr'ať s inou osobou bez n'mahy;., Ani tak s Bohom Vy'aduje ACTIVE prenasledovanie . Z najviac 'peci'lne osoba vo va'om 'ivote  Boh si 'el' va'e akt'vnu snahu o neho viac ako čokoľvek in'ho vo svojom 'ivote . T''i po prvom mieste - . nie je druh' a vo va'ej pritom ... nikto Jemu je viac 'iaduce ne' YOU Bol tak dychtivo t''ia! v's pr'sť k tomuto poznatku , drah' On skutočne rob' Tento 'ivot je v'chodiskov'm bodom s .. miluj'ceho Stvoriteľa 'e bude trvať večne .)  

[pros'm s modlitbou preniesť toto na niekoho, kto nemus' mať počul, čo Je'i' urobil pre nich umiera na kr'i. Za t'mto 'čelom odovzd' niekto v angličtine alebo v inom jazyku, vykonajte vyhľad'vanie na internete, p'sanie:  Je'i' TESTOV INDEX IT ]

Skop'rujte a vlo'te " Je'i' to urobil! " Za 'čelom zdieľania evanjelia

Je'i' to urobil!  
 

(M'ete vlo'iť "Je'i' to urobil!" Na svojej str'nke na Facebooku - e-mailov' podpis - webov' str'nky - Blog - vide', atď.)

Pros'm vytv'rať k'pie dokumentu z "Je'i' to urobil!" A spr'stupnia ich ostatn'm, ktor' e'te nepočuli tejto ''asnej pravdy - d'verovať P'novi, aby v'm kreat'vne sp'soby, ako dostať ich do r'k t'ch druh'ch, ktor' nem' jasne počuť DOBR' SPR'VY.

(Vytv'ranie k'pi' pre distrib'ciu: Tu je . Pdf s'bor )

Pre ka'd'ho, kto nem' prostriedky, aby vytlačiť k'piu mať vytvoren' k'pie distribuovať, po'leme v'm k'piu Je'i' IT! Str'nka mailom na v's v jazyku podľa svojho v'beru. Jednoducho n'm nap'te po'iadať o k'piu a dajte n'm vedieť, v akom jazyku by ste ho chceli v (pou'ite Google Language Translator je umiestnen' v ľavej hornej časti tejto str'nky, aby n'm povedali, v akom jazyku chcete, aby va'a k'pia byť in.) Uistite sa, 'e n'm poskytli po'tov' adresa poslať ju.

Pre ka'd'ho, kto 'ije v kontinent'lnych Spojen'ch 't'toch, ktor' by chceli 50 bezplatn' k'pie Je'i' IT! maj' byť k dispoz'cii pre ostatn', jednoducho n'm nap'te o ňu po'iada a poskytne n'm svoju po'tov' adresu.

N' email: ptoffice@precious-testimonies.com

V'm tieto str'nky? Poslať ju priateľovi! 

DOMOV