CH�A GI�SU DID IT! G� MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT
CH'A GI'SU DID IT!
C' g' MỌI người cần biết
   
(Nhấp v'o gạch ch'n ở tr'n để nghe)S O G' Đ' HE
DO ? Thi'n Ch'a của Kinh Th'nh đảm bảo ch'ng ta về G' Ch'a Gi'su Kit' DID , v' TẠI SAO.  


Kinh Th'nh (Đức Ch'a TrờichỉLời đ'ng tin cậy cho c'c chủng tộc của con người) cho ch'ng ta biết:Tất cả ch'ng ta được sinh ra với một bản chất tội lỗi. Ch'ng t'i thừa hưởng n' từAdam v' Eve - hai người tạo đầu ti'n - v' sự bất tu'n của họ (tội lỗi) cho Thi'n Ch'a. Ch'a Gi'su Kit' trả tiền cho sự tha thứ thi'ng li'ng của mọi người đến Judgment Day bằng c'ch trừng phạt họ bằng c'ch chết một c'i chết t'n nhẫn tr'n thập tự gi' - đ' c' nghĩa l'BẠNtrừng phạt.

Đ'ng rồi! Ch'a Gi'su Kit' đ' l'm n'!  Ch'a Gi'su trả thanh to'n tiền chuộc cho THA THỨ TINH THẦN BẤT DIỆT của bạn - Pardon MIỄN PH' CỦA BẠN TỪ C'I CHẾT TINH THẦN BẤT DIỆT COME Judgment Day .


H'y tưởng tượng được trong một ph'ng xử 'n, v' Thẩm ph'n vừa tuy'n 'n tử h'nh đối với bạn tội bạn cam kết. Cũng tưởng tượng Ch'a Gi'su Kit' l' luật sư của m'nh. Ch'a Gi'su Kit' n'i với Thẩm ph'n (hay n'i c'ch kh'c, Đức Ch'a Cha tr'n trời): 'Thưa qu', t'i muốn phục vụ c'u kh'ch h'ng của m'nh v' phải trả gi' cho anh / c' l'm sai tr'i bằng c'ch chết thay v' kh'ch h'ng của t'i c' thể đi miễn ph' từ tội anh / c' ấy đ' cam kết.'bạn c' thể tưởng tượng một người n'o đ' l'm một điều như vậy cho bạn ?!  CH'A GI'SU DID IT!

Tất nhi'n bạn c' thể n'i với ch'nh m'nh cũng v'o thời điểm đ': T'i đ' kh'ng l'm bất cứ điều g' để bị kết 'n chết! T'i bị vu c'o! 'Những g' đ' t'i cho l' DONE, Thi'n Ch'a ?!' Đ'y l' c'u trả lời của bạn: Đức Ch'a Trời ban 10 điều răn cho người d'n để giữ trong Kinh Th'nh T'n Ước Cũ. Bất cứ ai vi phạm chỉ l' một trong những điều răn phải bị trừng phạt v' vi phạm họ chống lại Thi'n Ch'a. Nơi n'o n' n'i RẰNG ?! N' n'i rằng ở R'-ma 6:23: V' tiền c'ng của tội lỗi l' sự chết [ Eternal đau khổ v' tội lỗi của một người], nhưng sự ban cho của Đức Ch'a Trời l' sự sống đời đời trong Ch'a Gi'su Kit', Ch'a ch'ng ta. Bạn đ' bao giờ n'i dối? N'i dối chỉ một lần? Tất cả mọi người trong ch'ng ta đ' n'i dối 't nhất một lần. Số 9 trong 10 điều răn n'i: Ngươi chớ n'i dối (chứng dối). Bạn biết những g' l'm cho ch'ng ta? Một kẻ n'i dối phạm tội kh'ng v'ng lời đối với luật lu'n l' của Thi'n Ch'a - 'ng 10 điều răn. ( Khải Huyền 21: 8 cũng cho ch'ng ta biết những g' Thi'n Ch'a nghĩ về n'i dối). Bạn chỉ cần đọc tr'n những g' Đức Ch'a Trời ph'n về kh'ng v'ng lời của ch'ng t'i phạm tội nghịch c'ng Ng'i bằng c'ch ph' vỡ chỉ ONE của luật đạo đức của 'ng: V' tiền c'ng của l'm như vậy l' CHẾT. Cảm x'c - c'i chết tinh thần. Tổng số t'ch từ Thi'n Ch'a v' agonizingly đau khổ v' tội lỗi của ch'ng t'i cho tất cả vĩnh cửu - ho'n to'n trống của bất kỳ t'nh y'u, h'a b'nh, hy vọng, niềm vui hay sự tha thứ từ Thi'n Ch'a bao giờ trở lại (hay c'n gọi l' địa ngục). NHƯNG Đ'Y L' TIN TỐT NHẤT CỦA ĐỨC CH'A TRỜI! Ch'ng ta c' thể nhận được sự tha thứ cho tất cả kh'ng v'ng lời (tội lỗi) của ch'ng t'i đối với Đức Ch'a Cha v' tội lỗi ch'ng ta chống lại những người kh'c RIGHT NOW v' c' sự chắc chắn RIGHT NOW rằng v'o Ng'y Ph'n X't, tội lỗi ch'ng ta SẼ KH'NG được tổ chức chống lại ch'ng ta! Hơn nữa, t'n của ch'ng t'i sẽ được ghi trong the Lambs Book of Life (Xem: Khải huyền 20:15 ). L'M THẾ N'O M' C' THỂ ĐƯỢC?! Bằng c'ch hỏi Ch'a Gi'su Kit' để tha tội cho ch'ng ta v' tin tưởng rằng Ng'i đ' tha thứ cho ch'ng ta trong số họ chỉ đơn giản bằng c'ch hỏi v' tin tưởng của ch'ng t'i! Ch'a Gi'su sẽ l'm điều đ'! 1 Giăng 1: 8-9 n'i: Nếu ch'ng ta n'i rằng ch'ng t'i kh'ng c' tội, ch'ng ta tự lừa dối m'nh, v' lẽ thật kh'ng ở trong ch'ng ta. Nếu ch'ng ta xưng tội m'nh, th' Ng'i l' th'nh t'n c'ng b'nh để tha tội cho ch'ng ta v' cho ch'ng ta sạch mọi điều gian 'c. V' vậy, nếu ch'ng ta l'm cho Ch'a Gi'su Ch'a c' nh'n của ch'ng ta v' Đấng Cứu Độ ... mỗi khi ch'ng ta phạm tội - ch'ng t'i c' mọi quyền để hỏi Ch'a Gi'su Kit' để tha thứ cho ch'ng ta về tội lỗi của ch'ng t'i (s) - ch'ng ta sạch như thể ch'ng t'i kh'ng bao giờ phạm tội - v' vậy m' khi tr'i tim của ch'ng t'i ngừng đập, ch'ng ta c' thể y'n t'm rằng ch'ng t'i sẽ kh'ng phải g'nh chịu phạt đời đời v' tội lỗi của ch'ng t'i. Ch'a Gi'su Kit' đ' l'm những g' kh'ng c' con người kh'c đ' từng l'm hoặc c' thể l'm. 'ng l' người duy nhất tr'n h'nh tinh n'y đ' kh'ng bao giờ phạm tội . V' bởi v' Ng'i kh'ng bao giờ phạm tội, Ng'i l' hy sinh chấp nhận được chỉ Thi'n Ch'a Cha sẽ chấp nhận trả tiền chuộc cho mỗi tội lỗi ch'ng ta. Đ' chỉ đơn giản l' AMAZING, phải kh'ng ?! Tuy nhi'n, Đức Gi'su đ' l'm IT! TẠI SAO?  Bởi v' 'ng T'NH Y'U cho tội nh'n bị mất. Kh'ng ai trong số ch'ng t'i biết khi tr'i tim của ch'ng t'i sẽ ngừng đập, đ'ng kh'ng? Được đ'nh khuyến kh'ch để l'm cho h'a b'nh với Đức Ch'a Cha nhờ Đức Gi'su Kit' thời điểm n'y rất . H'y cầu nguyện v' n'i với Ch'a Gi'su bạn t'i rất xin lỗi v' tội lỗi của bạn chống lại Thi'n Ch'a. Cầu xin Ng'i để gi'p bạn tiết kiệm từ tội lỗi của m'nh. Daily đưa Ng'i FIRST trong tất cả mọi thứ bạn nghĩ, n'i v' l'm. C'ng sớm c'ng tốt, c' nước rửa tội , v' y'u cầu v' tin tưởng Ch'a Gi'su để anh em đầy dẫy Th'nh Linh (v' dạy bạn l'm thế n'o để nghỉ điền ng'y! ), Do đ' bạn c' thể được trao quyền bởi Đức Th'nh Linh th'ch đọc Kinh Th'nh T'n Ước (Thi'n Ch'a MỚI NHẤT giao ước Word để lo'i người), v' tu'n theo lệnh Thi'n Ch'a đ' ghi nhận cho m'n đệ của Ch'a Gi'su Kit' để v'ng lời (N' l' tốt cho bạn - bạn sẽ được thưởng để l'm như vậy)!. Tham gia với c'c t'n đồ Kit' gi'o kh'c, những người c' thể gi'p giải đ'p nhiều c'u hỏi bạn c' thể c', v' ai sẽ cầu nguyện cho v' khuyến kh'ch bạn. Hỏi Ch'a Gi'su Kit' l' Đấng Cứu c' nh'n của bạn, v' l'm cho Ng'i Ch'a trong cuộc sống của bạn l' QUYẾT ĐỊNH kh'n ngoan nhất bao giờ bạn sẽ thực hiện.  N' sẽ mang lại cho bạn những phần thưởng vui vĩnh cửu ... v' Thi'n Ch'a sẽ rất h'i l'ng rằng bạn c'


KH'NG l'ng ph' c'c mục đ'ch đời đời của Đức Ch'a Trời đ' c' kế hoạch d'nh cho bạn!   Thi'n Ch'a kh'ng bao giờ tạo bạn trở th'nh một tạo l'ng ph' của 'ng - kh'ng bao giờ qu'n rằng - nhưng n' t'y thuộc v'o BẠN để cho Ng'i l'm việc trong cuộc sống của bạn - h'ng ng'y. 'ng sẽ kh'ng buộc bạn. 'ng phải lu'n lu'n được mời. (Mối quan hệ th'n mật kh'ng bao giờ được duy tr' v' thời hạn với một người kh'c m' kh'ng cần nỗ lực;. Cũng kh'ng như vậy với Thi'n Ch'a N' đ'i hỏi việc theo đuổi ACTIVE . Của người đặc biệt nhất trong cuộc đời của bạn  Thi'n Ch'a mong muốn theo đuổi t'ch cực BẠN của Ng'i hơn bất cứ điều g' kh'c trong cuộc sống của bạn . Ng'i mong muốn nơi FIRST - . kh'ng thứ hai V' khi l'm như vậy bạn ... NO ONE với Ng'i l' hơn mong muốn hơn bẠN 'ng rất h'o hức mong muốn! bạn đến nhận thức rằng , em y'u một 'ng thực sự l'm cuộc sống n'y l' điểm bắt đầu của bạn với bạn.. y'u thương Đấng tạo H'a đ' sẽ k'o d'i m'i m'i .)  

[Xin cầu nguyện chuyển th'ng tin n'y về cho những người c' thể kh'ng nghe những g' Ch'a Gi'su đ' l'm cho họ bằng c'ch chết tr'n thập tự gi'. Để chuyển tiếp n'y với ai đ' bằng tiếng Anh hoặc ng'n ngữ kh'c, l'm một g' Internet t'm kiếm:  CH'A GI'SU DID DỊCH INDEX CNTT ]


H'y copy v' d'n " JESUS DID IT! " Để gi'p chia sẻ Tin L'nh

CH'A GI'SU DID IT!  
 

(Bạn c' thể d'n "JESUS DID IT!" L'n trang Facebook của bạn - chữ k' email - website - blog - video; vv)

XIN ĐƯA RA BẢN SAO GIẤY CỦA "JESUS DID IT!" V' l'm cho họ SẴN ĐỂ KH'C ai chưa từng nghe SỰ THẬT TUYỆT N'Y - TRUST CH'A cung cấp cho bạn những c'ch s'ng tạo để c' được ch'ng v'o tay của những người Đ' KH'NG R' R'NG nghe n'i THE TIN TỐT.

(L'm sao để ph'n phối: Đ'y l' một . Tập tin pdf )

Đối với những ai kh'ng c' phương tiện để in ra một bản sao để c' bản sao thực hiện để ph'n phối, ch'ng t'i sẽ gửi cho bạn một bản sao của n'y JESUS DID IT! Trang gởi đến qu' vị bằng ng'n ngữ bạn đ' chọn. Đơn giản chỉ cần email cho ch'ng t'i y'u cầu một bản sao v' cho ch'ng t'i biết những g' ng'n ngữ bạn muốn n' trong (Sử dụng Translator Google Ng'n ngữ nằm ở ph'a tr'n b'n tr'i của trang n'y để cho ch'ng t'i biết những g' ng'n ngữ m' bạn muốn sao ch'p của bạn sẽ được in.) H'y chắc chắn để cung cấp cho ch'ng địa chỉ gửi thư để gửi cho.

Đối với bất cứ ai sinh sống tại Hoa Kỳ lục địa những người muốn 50 bản sao miễn ph' của CH'A GI'SU DID IT! để được cung cấp cho những người kh'c, chỉ cần email cho ch'ng t'i y'u cầu họ v' cung cấp cho ch'ng địa chỉ gửi thư của bạn.

Email của ch'ng t'i: ptoffice@precious-testimonies.com

Th'ch trang n'y? Gửi cho bạn b'! 

NH�